Liten sandslørsopp Cortinarius laetus har trolig blitt oversett tidligere, ettersom det finnes flere nærstående slørsopparter som likner den, og det er kort tid siden man ble klar over den i Norden.

Liten sandslørsopp er en brun, uanselig liten art med gult velum, knyttet til sandfuruskog.

Kjennetegn

Hatten er bare 1–2,5 cm, mørk rødbrun til gulbrun, og med små okerfargete skjell. Den er halvkuleformet eller butt kjegleformet til utvidet med pukkel, hygrofan og blekner til lyst gulbrun ved uttørring. Skivene er middels tette og lyst gulbrune hos unge individer.

Stilken er jevntykk, opp til 1,5 cm bred, blekt grålig langsfibret og med okergule velumtråder som kan danne ufullstendige, tiltrykte ringsoner. Velumet blir mer synlig ved å betrakte stilken fra litt ulike vinkler for å oppnå den rette refleksen. Det framtrer da tydelig på yngre fruktlegemer dersom trådene ikke er slitt av ved berøring.

Sporene er relativt store, 9,5–11 x 5–6 µm, smalt mandelformete og middels vortete.

Habitat og utbredelse

Denne arten er knyttet til sandfuruskog med glissen og reinlavdominert vegetasjon. Det er kort tid siden man ble klar over den i Norden, og siden det finnes flere nærstående og liknende slørsopparter (dog med annerledes økologi), er den trolig blitt oversett tidligere. I Norge vil den trolig kunne finnes i store deler av sandfuruskogsområdene, iallfall i Sør-Norge (jamfør funn fra Elverum, Vågå og Lesja). Arten har flere funn fra Sverige og Finland, og er opprinnelig beskrevet fra Mellom-Europa.

Forvekslingsarter

Liten sandslørsopp Cortinarius laetus (tidligere kalt C. bayeri) tilhører seksjon Fulvescentes, der det er mange arter som likner den; de fleste har rosa til rødlig velumfarge og er knyttet til fuktigere og mer moserike barskoger. Morfologisk er den mest liknende arten trolig messingslørsopp Cortinarius detonsus, som også er en liten art. Den har en hatt på opptil 5 cm og har også gult velum, men mangler skjell på hatten og vokser i granskog.