Tilhørende slekten Moraria er M. duthiei en forholdsvis stor og robust art som er sjelden i Norge.

Nøkkelkarakterer

Moraria duthiei har en kraftig kropp. Ytre del (exopod) til de fire første benparene har tre ledd, mens tilsvarende indre benpar (endopod) er 2-leddet. Hos det første benparet er ytre del like lang som indre del. Hos de tre neste benparene er ytre del betydelig lengre. Alle benparene er besatt med lange børster. Det femte benparet er større enn de fremfor, og er også besatt med en lang børste. Kjønnsåpningslappen (operculum) er glatt og triangelformet men ikke fremtredende. Den har ingen beskyttelse (armorering) på innsiden. Det bakerste leddet på bakkroppen (caudal ramus) er relativt stort og med et konisk utseende og er lengre enn det er bredt. Den første antennen (antennule) består av åtte ledd.

Hunn: Lengde 0,71–0,90 mm

Hann: Lengde 0,70–0,85 mm

Økologi og utbredelse

De få registreringene av arten er fra littoralsonen i middels store oligotrofe innsjøer (0,9–10,7 km2) lokalisert mellom 23 og 309 moh. i Øst-, Vest- og Nord-Norge. Oftest er funnene gjort i mose inne i strandsonen. Arten er utbredt i Palearktis og Nearktis.