Utseendet til Bryocamptus zschokkei kan være høyst variabelt. Arten er ny for Norge og ble funnet i en elvelokalitet på Vestlandet.

Nøkkelkarakterer

Bryocamptus zschokkei har en forholdvis kort kropp. Bakre kant av kroppsleddene (somites) er glatte og ikke sagtannet. Ytre del (exopod) av de fire første benparene har tre ledd, mens tilsvarende indre benpar (endopod) er 2-leddet. Hos det første benparet er indre del noe lengre enn ytre del, mens hos de neste tre benparene (2–4) er indre del kortere enn ytre del. Arten kan forveksles med B. (Bryocamptus) pygmaeus pygmaeus, men til forskjell fra denne har B. zschokkei fire og ikke tre nåler på det siste segmentet til den ytre delen av benparene 2–4. Den framskutte delen av hodepartiet (rostrum) er butt og lite fremtredende. Kjønnsåpningslappen (operculum) er vanligvis armert med fem lange nåler. Det bakerste leddet på bakkroppen (caudal ramus) har et firkantet utseende. Den første antennen (antennule) består av åtte ledd.

Hunn: Lengde 0,50–0,70 mm

Hann: Lengde 0,40–0,55 mm

Økologi og utbredelse

Bryocamptus zschokkei er en ny art for Norge og ble funnet i en elvelokalitet på Vestlandet. Den har en nearktisk og midt-østlig utbredelse og er funnet i et vidt spenn av habitater (løv, mose, myr, kilder, rennende vann, grotter og i litoralsonen til innsjøer). Den er beskrevet som en kald-stenoterm art selv om den også fins i tempererte vannforekomster. Den er assosiert med nøytralt, oksygenrikt vann.

Forvekslingsarter