Vanlig prikkdafnie er den vanligste blant prikkdafniene i Norge og er utbredt i hele landet. Den kan forekomme i store tettheter både ute i de fri vannmasser og inne i strandsonen og er svært forsuringstolerant.

Nøkkelkarakterer

Sett fra siden er vanlig prikkdafnie Ceriodaphnia quadrangula noe mer firkantet i utseendet enn de øvrige artene tilhørende slekten. Den har dessuten to markerte torner på oversiden av ryggskjoldet. Dette skiller den fra børsthaleprikkdafnie C. pulchella som den ofte forekommer sammen med og kan forveksles med. Hodet har en jevn, rund form, mens bakkroppen er forholdvis lang og sees utenfor ryggskjoldet. Dette kriteriet kan brukes til å skille den fra børsthaleprikkdafnie der bakkroppen alltid er skjult. Nær anus har bakkroppen en oval form med 8–10 pigger. Vanlig prikkdafnie er nesten gjennomsiktig med en grågul farge med islett av rød eller blågrønn farge.  

Hunn: Lengde 0,4–1,2 mm

Hann: Lengde 0,5–0,7 mm

Økologi og utbredelse

Som navnet indikerer, er vanlig prikkdafnie den vanligste arten tilhørende denne slekten i Norge og er funnet i ca 20 % av vannforekomstene. Den er en mikrofiltrator som kan forekomme i store tettheter både ute i de fri vannmasser og inne i strandsonen. Arten fins i hele landet fra havnivå og opp til alpin sone (1380 moh.). med flest funn mellom 100 og 700 moh. Vanlig prikkdafnie er forsuringstolerant og meget vanlig ved pH<5,0. Den er imidlertid ikke en god indikatorart i forsuringssammenheng da den også er vanlig ved pH 7,0–8,0. Elektrolyttinnholdet i funnlokalitetene varierer mellom 0,4 og 53 mS/m.

Forvekslingsarter