RødvannymfePyrrhosoma nymphula DvergvannymfeNehalennia speciosa RødøyevannymfeErythromma najas KystvannymfeIschnura elegans InnsjøvannymfeEnallagma cyathigerum PyttvannymfeIschnura pumilio