Sedimenter med stor variasjon i kornstørrelse (usorterte sedimenter) og sedimenter dannet av døde organismer inngår i S3S Spesielle sorterte sedimenter.

Den tredje dimensjonen innenfor S3 Sedimentsortering er S3S Spesielle sorterte sedimenter, definert som «sedimenter som for en stor del består av partikler av biologisk opprinnelse». Når slike sedimenter bestående av døde organismer (bioklastiske sedimenter) har spesielle egenskaper som resulterer i en artssammensetning som er betydelig forskjellig fra sedimenter som er sammenliknbare med hensyn til erosjonsmotstand og finmaterialinnhold, skal de gi grunnlag for inndeling i egne grunn- eller hovedtyper.

Basistrinn