Denne miljøvariabelen beskriver innholdet av finmateriale i sedimenter, noe som er viktig for artssammensetningen.

S3F Finmaterialeinnhold gjelder for sorterte sedimenter og er viktig for å beskrive variasjon i artssammensetningen. Dette fordi det på hvert trinn på en gradient som gjenspeiler erosjonsmotstand, finnes finere og grovere sedimenter. Forskjellen mellom disse er avgjørende for om sedimentene inneholder gravende fauna (infauna) eller påvekstorganismer (epifauna).

For S3F er også «mellomklasser» viktige fordi artssammensetningen med hensyn til innhold av finmateriale skaper levevilkår for arter som er knyttet til finere sedimenter, dvs. sedimenter med lavere erosjonsmotstand. Blandete sedimenter forekommer fordi partikler som stikker opp fra bunnen får redusert erosjonsmotstand, mens partikler med økt erosjonsmotstand finnes mellom større partikler og får et mer homogent sediment.

Finmaterialinnhold er valgt som betegnelse for den andre dimensjonen innenfor S3 uten at det er forklart hvilke prosesser som bestemmer sedimentenes innhold av finmateriale (mange prosesser, historiske og aktive, er trolig involvert).

Basistrinn

Med finmateriale menes i denne sammenhengen organisk og uorganisk materiale med kornstørrelse < 1/16 mm (silt og leire). Innhold av finmateriale angis som vektprosentandel i sedimentet.