Sanddynemark omfatter åpne områder, vanligvis nær kysten, som er dominert av sanddyner. Sanddynemark er et helt spesielt økosystem som jevnlig må tilføres ny sand (oftest fra havet) for å opprettholdes. Mesteparten av den sanda som vinden blåser innover land, faller raskt ned igjen. Jo større avstanden er til havet, desto mindre sand vil bli transportert innover med vinden. De store sanddynene ytterst mot havet er for ustabile til at planter kan vokse der, men sanddynemarka blir mer stabil innover der det seg gradvis bygger seg opp et jordsmonn hvor ’vanlige’ planter lettere kan vokse. Aller innerst utvikler sanddynemarka seg etter hvert til skogsmark, hvis den ikke blir dyrket opp. Sanddynemark finnes på relativt sterkt vindutsatte kyststrekninger, som finnes langs store deler av norskekysten.

Kort om hovedtypen

Sanddynemark omfatter åpne områder, fortrinnsvis men ikke nødvendigvis nær kysten, med ustabilt sanddominert substrat. Sanddynemarka er et helt særpreget, dynamisk økosystem hvis funksjon er betinget av stadig tilførsel av ny sand (oftest fra havet) med sterke vinder. Sanddynemark som forekommer i tilknytning til havet, har oftest variasjon langs en dynestabiliseringsgradient fra stranda mot landsiden. Langs denne gradienten, som til dels er en primærsuksesjonsgradient, avtar sandtilførselen mens substratstabiliteten og jordsmonnstjukkelsen gradvis øker. Lengst inne på landsiden, vil sanda være så stabil at sanddynemarka utvikler seg til fastmarksskogsmark (dersom den ikke omformes til kultur- eller kunstmark gjennom langvarig hevd).

Utfyllende beskrivelse

Sanddynemark er først og fremst knyttet til relativt sterkt eksponerte kyststrekninger, og finnes langs store deler av norskekysten (Bilde 1–7, 11). Sanddynemark kan også forekomme (som små fragmenter) et godt stykke fra kysten på gamle strandlinjer (Bilde 8) dersom vindvirkningen er sterk nok til å holde marka åpen. Dessuten kan sanddynemark forekomme på flate sanddominerte banker ovenfor flomsonen langs elver, som er utsatt for de samme prosessene som i kystnær sanddynemark (f.eks. langs Tanaelva i Finnmark).

Elver som graver seg gjennom sanddominerte morener kan gi opphav til sanddominert åpen skredmark (grunntyper [2] nakent sandskred og [5] sandskred-eng), formet av massetransport i skråninger (se Artikkel 11). I store sandskred, som i Folldal i Hedmark (Bilde 9–10), kan imidlertid vinden erodere morenene også langt utenfor det området som er utsatt for elveundergraving. Slik mark skal typifiseres som sanddynemark (og vil oftest tilgøre grunntype [4] erodert dyne).

Sanddynemark er et svært karakteristisk natursystem, betinget av store sandforekomster (eller sandtilførsler) og formet av vinden (Bilde 1, 6–10). Ytterligere informasjon om prosessene som former sanddynemarka finnes i beskrivelsen av økoklinen dynestabilisering (DS), som fanger opp variasjonen innen sanddynemarka fra fjæresonegrensa til stabil mark innenfor dynene, og i Artikkel 17 om vinden som miljøfaktor og geomorfologisk agens (aeoliske prosesser).

Avgrensning mot andre hovedtyper

Følgende avgrensningskommentarer er relevante for denne hovedtypen:

Avgrensningskommentar 34 – våtmarkssystemet åpen myrflate (V6) og fastmarkssystemet sanddynemark (T13)
Avgrensningskommentar 38 – konstruert fastmark (T2) mot sanddynemark (T13), åpen skredmark (T18) og boreal hei (T26)
Avgrensningskommentar 53 – kystnær grus- og steinmark (T12) mot sanddynemark (T13)

Kort om grunntypeinndelingen

Sanddynemark deles i fem grunntyper på grunnlag av tre økokliner (Fig. 1):

Massebalanse: vinddeflasjon (MB–C)
Vannmetning: vannmetning av marka (VM–A)
Dynestabilisering (DS)

Valg av økokliner og trinn

Hovedøkoklinen i sanddynemark er dynestabilisering (DS), som er en kompleks økoklin (med tre trinn, fra trinn 1 ustabil dyne til trinn 3 etablert dyne) med aspekter av primær suksesjon, vindforstyrrelse, massebalanse og mineralnæringstilgang (Bilde 1–5) Sanddynemark på alle tre trinn langs økoklinen dynestabilisering (DS) kan utsettes for vinddeflasjon [massebalanse: vinddeflasjon (MB–C)] som, dersom vinddeflasjonen får fortsette lenge nok, fører til en endring fra trinn C1 normal mark.til trinn C2 deflasjonsmark (Bilde 5–7, se også Bilde 8–10) Sanddynemark er vanligvis veldrenert [vannmetning: vannmetning av marka (VM–A) trinn A1 veldrenert mark] fordi sand er et lettdrenert substrat. Ved framskridende vinderosjon (se Artikkel 17) kan imidlertid sanda eroderes helt ned til grunnvannsnivået. På slike steder finnes en karakteristisk fuktmark [vannmetning: vannmetning av marka (VM–A) trinn A2 fuktmark, som svarer til grunntype [5] dynetrau; Bilde 6, 11] kunne utvikles når sanda over tid stabiliserer seg igjen (dynetrau kan også i spesielle tilfeller huse ferskvanns- eller våtmarksnatur (se avgrensningskommentar mellom åpen myrflate og sanddynemark).

Drøfting av inndelingen i grunntyper

Inndelingen i fem grunntyper basert på tre økokliner er vist i Fig. 1 og illustrert i Bilde 1–11. Normaltilstanden i sanddynemark er at sanden bindes gjennom dynestabilisering, det vil si variasjon langs dynestabilisering (DS) fra trinn 1 til trinn 3, men uten at vinden er så sterk at den forårsaker deflasjon [massebalanse: vinddeflasjon (MB–C) trinn C1 normal mark]. På steder uten vinddeflasjon forblir sanddynemarka veldrenert; grunnvannsspeilet befinner seg vanligvis langt under markoverflata. Vinddeflasjon kan imidlertid forekomme på alle trinn langs økoklinen dynestabilisering (DS). Eroderte sandområder har samme karakter (naken sand eller ytterst sparsomt vegetasjonsdekke) uansett hvilket trinn langs dynestabilisering (DS) som var utgangspunktet. Det er derfor ikke hensiktsmessig å skille mellom trinn langs dynestabilisering (DS) innenfor massebalanse: vinddeflasjon (MB–C) trinn C2 deflasjonsmark.

Fordi utvikling av sanddyne-fuktmark (dynetrau) forutsetter erosjon, er dynetrau (og vannmetning: vannmetning av marka (VM–A) trinn A2 fuktmark) uløselig knyttet til massebalanse: vinddeflasjon (MB–C) trinn C2 deflasjonsmark.

Antallet grunntyper reduseres dermed fra 3·2·2 = 12 kombinasjoner av trinn langs de tre viktige økoklinene til 5 (Fig. 1).

Sammenlikning med typeinndeling i andre arbeider

De praktiske navnene på grunntypene i Fig. 1 følger Høiland (1978); se også beskrivelsen av økoklinen dynestabilisering (DS).

Andre lokale basisøkokliner

To lokale basisøkokliner er inkludert i beskrivelsessystemet for sanddynemark (Fig. 2):

Grunnleggende hevdintensitet (HI) og grunnleggende hevdform (HF), som er inkludert i beskrivelsessystemet fordi sanddynemark mange steder har vært nyttet som beite- og/eller slåttemark [grunnleggende hevdintensitet (HI) trinn 2 svært ekstensiv grunnleggende hevd, i motsetning til trinn 1 ingen påviselig hevd]. For arealenheter preget av hevd, skilles mellom grunnleggende hevdform (HF) trinn Y1 slått og trinn Y2 beite. Mer intensiv hevd (grunnleggende hevdintensitet (HI) trinn 3 langvarig ekstensiv grunnleggende hevd eller mange steder forårsaket utvikling fra sanddynemark til kulturmarkseng. En god del sanddynemark er også oppdyrket til åker og kunstmasrkseng.

Regional variasjon

Sanddynemark forekommer spredt langs fastlandskysten, først og fremst i umiddelbar tilknytning til stein-, grus- og sandstrand [2] sand-forstrand (på landsiden ovenfor og innenfor fjæresonens øvre grense), det vil si på steder der kysten er relativt sterkt vind- og bølgeeksponert og løsmassene er sanddominerte. Forekomstområdet omfatter bioklimatiske soner: boreale og alpine områder (BS–A) fra trinn A1 boreonemoral sone (BN) til trinn 4 nordboreal sone (NB) samt bioklimatiske soner: arktiske områder (BS–B) trinn B1 arktisk tundra-krattsone (ASHTZ) på nordkysten av Finnmark. Det finnes betydelig variasjon i artssammensetning innenfor hovedtypen; særlig utmerker de store sanddynemark-områdene på sørkysten av Lista (Listastrendene, Vanse, Farsund, Vest-Agder; Bilde 6–7, 11) seg ved forekomst av sørlige kystbundne sandbunnsprefererende arter som sandskjegg (Corynephorus canescens), bustsmyle (Deschampsia setacea) og strandtorn (Eryngium maritimum). Bioklimatisk seksjonstilhørighet er sannsynligvis ikke viktig for artssammensetningen i sanddynemark. Hovedtypen forekommer spredt opp til øvre marine grense i tilknytning til ’fossile’ strandlinjer (Bilde 8), samt under helt spesielle forhold over den marine grense (Bilde 9–10).

Tilstandsøkokliner

Beskrivelsessystemet for sanddynemark (Fig. 3) inneholder tilstandsøkokliner for aktuell bruk [aktuell bruksintensitet (BI) og aktuell bruksform (BF)], mens tilstandsvariasjon relatert til annen menneskepåvirkning [ferdsel med tunge kjøretøy (FK), slitasje og slitasjebetinget erosjon (SE), og fremmedartsinnslag (FA)] fanges opp av generelle tilstandsvariabler. For aktuell bruksintensitet (BI) er bare trinn 1 ikke i bruk og trinn 2 svært ekstensiv aktuell bruk relevante. Sanddynemark mangler tresjikt, men kan (i et suksesjonstrinn mor fastmarksskogsmark) ha et busksjikt. Forekomsten av et busksjikt fanges opp av tilstandsvariabelen sjiktning (SJ).

Objektinnhold

Beskrivelsessystemet for sanddynemark inneholder bare objektenheter uten direkte betydning for artsmangfoldet (se Fig. 4), som inngår i det generelle beskrivelsessystemet for fastmarkssystemer.

Landformvariasjon

Landformenheten flygesanddyne (VP–1) er uløselig knyttet til de to grunntypene [1] hvit dyne og [4] erodert dyne, mens øvrige grunntyper omfatter stabiliserte sanddyner som i geologisk forstand må betraktes som ’fossile’. Landformvariasjon er derfor ikke direkte relevant for å beskrive variasjon innenfor denne hovedtypen.

Dominans

Ingen dominanstyper blir beskrevet for denne hovedtypen.

Bilde 1

Sanddynemark [1] hvit dyne (ustabil dyne, primærdyne) dominert av marehalm (Ammophila arenaria). I fjæresonen til venstre i bildet stein-, grus- og sandstrand [2] sand-forstrand. Brusand, Ogna, Hå, Rogaland.

Bilde 2

Marehalm (Ammophila arenaria) er den viktigste sandbinderen i sanddynemark [1] hvit dyne (ustabile dyner, primærdyner). Brusand, Ogna, Hå, Rogaland.

Bilde 3

Sanddynemark [2] grå dyne (stabilsert dyne), dominert av marehalm (Ammophila arenaria), men med spredte urter, blant andre strandbelg (Lathyrus japonicus). Det er manglen på bunnsjikt og tendens til utvasking av sanda som gir dynene den karakteristiske grå fargen. Brusand, Ogna, Hå, Rogaland.

Bilde 4

Sanddynemark [3] brun dyne (etablert dyne), der marehalm (Ammophila arenaria) viker tilbake for en gras- og urterik vegetasjon som ofte har et heldekkende mose- og/eller lavsjikt som gir dynene en karakteristisk brun farge. Brusand, Ogna, Hå, Rogaland.

Bilde 5

Sanddynemark [3] brun dyne (etablert dyne) inneholder en artsrik vegetasjon. Det heldekkende moseteppet er med på å gi dynene en karakteristisk brun farge. En del arter, som for eksempel breiflangre (Epipactis helleborine) som er vist på bildet, forekommer også i lågurt-kalkskog. Dette viser at sanddynemarka er rik på mineralnæring sjøl om det organiske innholdet i marka er lavt. Brusand, Ogna, Hå, Rogaland.

Bilde 6

Sanddynemark [4] erodert dyne (deflasjonsdyne) som forekommer i bakkant av [3] brun dyne (bak i bildet). Foran i bildet, der erosjonen har nådd helt ned til grunnvannsnivået slik at sandflukten stopper, finnes overgang til [5] dynetrau dominert av krypvier (Salix repens). Listastrendene, Vanse, Farsund, Vest-Agder.

Bilde 7

Detaljbilde av sanddynemark [4] erodert dyne (deflasjonsdyne), som viser den karakteristiske voksemåten til sandstarr (Carex arenaria), en av de viktigste sandbindende artene. Sandstarrens krypende jordstengler produserer skudd i karakteristiske rekker. Listastrendene, Vanse, Farsund, Vest-Agder.

Bilde 8

Sanddynemark forekommer også innenfor dagens kystlinje. Bildet, som er tatt ca. 70 m o.h. på Leka (Ø f Steine, Skei, Leka) i Nord-Trøndelag viser en gammel strandvoll (KP–2) med sanddynemark [3] brun dyne til høyre i bildet, som til venstre i bildet er erodert ned til kystnær grus- og steinmark [2] åpen grus- og steinmark. Erosjonskanten, som ikke utgjør et areal stort nok til å skilles ut som en egen arealenhet på natursystem-nivået i NiN, hører til sanddynemark [4] erodert dyne.

Bilde 9

Sanddynemark kan også finnes uten tilknytning til havet. Bildet, som er fra Grimsmoen (Folldal, Hedmark) ca. 700 m o.h., viser [4] erodert dyne i overkant av åpen skredmark (skredmarka begynner bak den horisontale sandkanten litt ovenfor midten av bildet).

Bilde 10

Sanddynemark kan også finnes uten tilknytning til havet. Bildet, som er fra Grimsmoen (Folldal, Hedmark) ca. 700 m o.h., viser [4] erodert dyne i overkant av åpen skredmark, utviklet på et sted der vinden har fått så godt tak at den sanddominerte morenen er erodert kraftig tilbake. Erosjonsprosessen er fortsatt aktiv, noe som vises av bjørketrær som er i ferd med å undergraves.

Bilde 11

Sanddynemark [5] dynetrau på Listastrendene, Vanse, Farsund, Vest-Agder. Dynetrauet er plassert innenfor [3] brun dyne (fra venstre bildekant) i en forsenkning i terrenget, sannsynligvis dannet ved at sanda er erodert helt ned til grunnvannet og deretter stabilisert. Den dominerende arten i dynetrauet er krypvier (Salix repens).