Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-2 svakt kalkfattig moderat snøleie
v, s-[SV·b|c],s+[KA·b|a]
T7-C-3 intermediært moderat snøleie
v, s-[SV·b|c],t¤[KA·de]
T16-C-5 kildepåvirket intermediær rasmarkeng og -hei
v
T16-C-6 kildepåvirket kalkrik rasmarkeng og -hei
v
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
v, s-[SV·b|c],s+[KA·g|h]
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v
T4-C-2 svak lågurtskog
v
T7-C-12 kildepåvirket intermediært snøleie
v, s-[SV·b|c],t¤[KA·de]
T4-C-3 lågurtskog
v
T31-C-7 svakt kalkrik boreal frisk hei
v
10