Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T6-C-1 kalkfattige strandberg
vanlig art
T8-C-1 fuglefjell-høgstaude-enger
vanlig art
T8-C-3 fugletopp
vanlig art