Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T18-C-1 åpne flomfastmarker på sand, grus og stein
v
T18-C-3 åpen flomfastmark på kalkrik grus og stein
v
T33-C-1 nedre semi-naturlig strandeng
v, s-[TV∙f|e]
T33-C-2 øvre semi-naturlig strandeng
v, s+[TV∙i|h]
T21-C-2 kvite og grå dyner
v, s+[SS∙e|d]
T21-C-3 brune dyner og dynehei
v
T4-C-11 lyng-lågurtskog
s+[KA∙f|e]
T34-C-6 sterkt kalkrike kystlyngheier
v*
T4-C-15 lav-lågurtskog
s*[KA∙g|f]
T40-C-1 eng-aktig sterkt endret fastmark
v
10