Protistriket er det minste riket, og er i Norge representert med drøyt 800 kjente arter. På verdensbasis er artsgruppene i dette riket så dårlig undersøkt at det er vanskelig å angi et tall for antall kjente arter. Samtidig finnes det trolig et svært stort antall uoppdagede arter. De kjente norske artene er fordelt mellom seks rekker, hvorav slimsoppene (Mycetozoa) med nesten 400 arter utgjør den største, etterfulgt av urdyrene (Cercozoa) med litt over 300 arter.

Rekken slimsopper Mycetozoa har en aksetabel (3) taksonomisk kunnskapsstatus, mens kunnskapen om økologi og utbredelse er svak (2). Her er det bilde av slimsoppen ullklubbe Trichia decipiens.

Protistene er i utgangspunktet encellede organismer, selv om slimsoppene befinner seg i en mellomklasse mellom encellet og flercellet. Protistene utgjør ikke en naturlig (monofyletisk) gruppe, men utgjør snarere utgangspunktet som alle de øvrige eukaryote rikene har utviklet seg fra. De fleste protistene mangler klorofyll og har ikke fotosyntese. De livnærer seg som nedbrytere, som parasitter eller ved å fortære andre encellede organismer. Unntaket er øyealgene (Euglenozoa), hvor mange arter har klorofyll. Øyealgene har trolig fått klorofyllet sitt ved at de har tatt opp i seg og inngått symbiose med en grønnalge. I tillegg er det flere protistgrupper som driver kleptoplasi; det vil si at de ikke umiddelbart fordøyer kloroplastene fra algene de spiser, men tar vare på dem en tid og bruker dem til å drive egen fotosyntese.

Protozoa er det riket hvor vi helhetlig sett har dårligst kunnskap om taksonomi, utbredelse og økologi (totalvurdering 2-2-1). Forskjellen er allikevel ikke stor i forhold til riker som Chromista og Fungi som begge har totalvurdering 2-2-2. Det er samtidig store forskjeller innad i riket. Kunnskapen er relativt sett god for urdyr (rekke Cercozoa) (3-3-2), krageflagellater (rekke Choanozoa) (3-2-2) og slimsopper (rekke Mycetozoa) (3-2-2), mens kunnskapsnivået for amøbene (rekke Amoebozoa) er anslått til 0-0-0.

Nest etter det gule riket, er protistriket det riket som antas å ha høyest andel uoppdagede arter. Det totale artsantallet når ukjente arter inkluderes er anslått til 2 054, som innebærer at bare 39 % av det norske artsmangfoldet antas å være kjent. Samtidig må det påpekes at usikkerheten i estimatene er til dels meget store for flere av protistgruppene.

Rekke Mycetozoa var sammen med rekke Amoebozoa tidligere plassert i riket Amoebozoa, som på linje med Alveolata i dag ikke lenger betraktes som en gyldig systematisk enhet.