Soppriket er det tredje største riket på verdensbasis, og det nest største riket i Norge. Globalt er det kjent om lag 150 000 arter, og fra Norge over 9 000 arter. De norske artene er fordelt på åtte rekker, hvorav sekksporesoppene (Ascomycota) og stilksporesoppene (Basidiomycota) til sammen står for 99,5 % av artene.

Vi antar at 72 % av soppartene i Norge er påvist, mens mer enn 3 500 arter venter på å bli funnet.

Sopp utgjør i all hovedsak flercellede, terrestriske organismer. Gjær er encellede sopp som antas å stamme fra flercellede forfedre. Sopp har ikke fotosyntese og er avhengige av å få energien de trenger fra andre organismer. De fleste artene lever enten som nedbrytere på dødt organisk materiale, eller de har symbiose med levende planter. En del arter er parasitter på andre organismer. Sopp skilles fra de øvrige rikene ved at celleveggene inneholder kitin.

Hele 99,5 % av de kjente soppartene våre tilhører enten rekken sekksporesopper (Ascomycota) (4 980 arter) eller rekken stilksporesopper (Basidiomycota) (4 146 arter). De øvrige seks rekkene inneholder til sammen bare 42 kjente norske arter, men flere av disse rekkene er dårlig undersøkt, og de er til sammen antatt å inneholde flere hundre ukjente arter. Innenfor Ascomycota er alle grupper vurdert på ny i denne rapporten, mens vurderingene som presenteres for Basidiomycota er basert på vurderingene fra 2016 (Elven og Søli 2016), kun med nødvendige justeringer der antall påviste arter har endret seg de siste 5 årene.

Vår kunnskap om taksonomi, utbredelse og økologi er gjennomgående ikke veldig god når det gjelder sopp, og riket har fått en samlet vurdering på 2-2-2. Kunnskapen er best for stilksporesoppene (3-2-3) og for algesopper (rekke Chytridiomycota) (2-2-3). For enkelte undergrupper er også kunnskapen relativt god, blant annet for ursekksporesoppene (underrekke Taphrinomycotina), urstilksporesoppene (underrekke Pucciniomycotina) og sotsoppene (underrekke Ustilaginomycotina) som alle har vurdering 4-4-4.

Det totale artsantallet for soppene når ukjente arter inkluderes er anslått til 12 752. Det innebærer at om lag 72 % av det norske soppmangfoldet antas å være kjent.