Fase der en artssammensetning typisk for kystlynghei re-etableres; (røss)lyngen er i aktiv vekst med rikelig blomstring; pionérmoser avtar i mengde; avslutningen av byggefasen inntreffer når lyng (og øvrig vegetasjon) når full dekning (ca. 3– 12 år etter brenning)

Byggefase (7JB–KU–BY) kjennetegnes ved at lyngen har tynne greiner og er i aktiv vekst, ofte riktblomstrende. Kystlynghei (T34) i byggefasen kan ha betydelig innslag av gras, f.eks. gulaks Anthoxanthum odoratum, mens pionérmoser, større moser og lav oftest mangler.

Tett røsslyngbestand i byggefase (7JB–KU–BY) i  rik blomstring ca. 3 år etter lyngbrening (R: Bokn).

nærbilde av byggefase (7JB–KU–BY) i kystlyngheias utvikling etter avsviing (Ho: Lindås: Lygra).