Bendiksen E, Bendiksen K, Brandrud TE, Kytövuori I og Toivonen, M (2013). Ektomykorrhizadannende korallsopper (Ramaria p.p.) i rik barskog i Norge. Agarica 33: 3–26.

Brandrud TE (1997). Biologisk mangfold, verneverdi og forekomster av sjeldne/truete sopparter og orkideer i GullerudtjernGrunntjernområdet, Åsa, Ringerike. NIVA Rapport LNR 3697-97, 20 s.

Brandrud TE, Dahl TH og Fonneland, IL (2000). Sørlandssopper. Blekksoppen 28(80): 12–21.

Brandrud TE, Bendiksen E, Hofton TH, Høiland K, Jordal JB (2010a). Sopp. Fungi. I JA Kålås, Å Viken, S Henriksen  og S Skjelseth S (Red.), Norsk Rødliste for arter 2010. The 2010 Norwegian Red List for Species. Artsdatabanken, Trondheim, s. 87–123.

Brandrud TE, Holien H, Molia A, Bøe U, Høiland K, Torkelsen AE og Wollan A (2010b). XIX Nordiske Mykologiske Kongress i Steinkjer 2009. Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT) Rapport.

Brandrud TE (2010c). Kartlegging av jordboende sopp med vekt på rødlistearter i utvalgte verneområder i Telemark 2009. Kalkområdet i Bamble–Porsgrunn, samt Jomfruland, Kragerø. NINA Rapport 593, 36 s.

Brandrud TE, Bendiksen E, Bendiksen K, Kytövuori I og Toivonen M (2012). Ektomykorrhizadannende korallsopper (Ramaria p.p.) i eikeskog og annen edellauvskog i Norge. Agarica 32: 5–20.

Christan J (2008). Die Gattung Ramaria in Deutschland. Monographie zur Gattung Ramaria in Deutschland, mit Bestimmungsschlüssel zu den europäischen Arten. IHW-Verlag, Eching.

Dahl T (1999). Soppsesongen på Sørlandet 1999 – et lite tilbakeblikk. Blekksoppen 27(79): 43–46.

Franchi P og Marchetti M (2017). Novita nomenclaturali – Nomenclatural novelties. Rivista di Micologia 60: 43–50.

Kotiranta H, Saarenoksa R og Kytövuori I (2009). Aphyllophoroid fungi of Finland. A. check-list with ecology, distribution and threat categories. Norrlinia 19: 1–223.

Kytovuori I og Toivonen M (2014). Ramaria boreimaxima Kytov. & Toivonen, sp. Nova. I T von Bonsdorff, I Kytovuori, J Vauras, S Huhtinen, P Halme, T Rama, L Kosonen og SJakobsson. Sienet ja metsien luontoarvot (Indicator fungi). Norrlinia 27: 239–240.

Nitare J og Brandrud TE (2012). Fjällfotad fingersvamp Ramaria rufescens – en luring som har tydliga kännetecken när man väl lärt känna den. Svensk mykologisk Tidskrift 33: 42–48.

Norske soppnavn (1985). Soppnavnkomiteen av 1968, Oslo. 59 s.

Petersen JH (1997). Ramariaceae Corner. I L Hansen og H Knudsen (Red.), Nordic Macromycetes. 3. Nordsvamp, København: 270–277.

Petersen JH (1999). Key to the species of Ramaria known from Fennoscandia. Univ. Aarhus, www.mycokey.com.

Schaeffer JC (1763). Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur. Icones nativis coloribus expressae. Band 2.

Söderberg L (2005). Två korallfingersvampar, Ramaria bataillei och R. flavobrunnescens, funna i Sverige. Svensk Mykologisk Tidskrift 26(2): 31–37.

Weholt Ø (1990). Noen funn av Ramaria fra Østfold. Agarica 10/11(19/20): 13–23.