Sympherobius elegans er den største av Sympherobius-artene.

Kjennetegn

Hode og forkropp er mørkebrune, mens bakkroppen er gulbrun. De to innerste antenneleddene (scapus og pedicellus) er lyse, de øvrige er mørke. Lengderibbene i forvingene er ensfarget brune, og tverribbene er mørke og tydelig skyggete. På vingemembranen er det karakteristiske brune eller grå flekker, som gir vingen et spraglet utseende. Fra radius går det ut to sidegrener. Bakvingene er klare med litt mørkere lengderibber, og det er høyst tre–fire tverribber. Forvingelengde 3,5–6 mm.

Forvekslingsarter

S. elegans kan først og fremst forveksles med S. pygmaeus. Begge disse har to sidegrener fra radius, men hos S. elegans er lengderibbene ensfarget brune, hos S. pygmaeus er de brune med lysere partier. Hos de to øvrige nordiske artene i slekten, S. fuscescens og S. klapaleki er det tre sidegrener fra radius. S. elegans kan dessuten overflatisk forveksles med Sisyra-artene, som imidlertid kjennes på at alle tverribbene i costalfeltet er ugrenete. Hos Sympherobius-artene er langt de fleste forgrenete.

Levevis

Artens levesteder er løvskog, skogbryn, kantvegetasjon og hekker. Arten finnes særlig på eik og bøk (i Danmark), men den kan også finnes på andre løvtrær. Både larver og de voksne er rovdyr som jager små insekter og andre smådyr. Arten kan bankes ned fra trær og busker, og den kommer også til lys. I Danmark er mange dyr fanget i lysfelle på taket til Zoologisk Museum i København (17,5 meter over bakken).

Livssyklus

Lite er kjent om artens livssyklus, men overvintringen foregår sannsynligvis i tredje larvestadium. De voksne dyrene er på vingene fra midten av juni til sist i september. Arten har én, muligens to, generasjoner i året på våre breddegrader.

Utbredelse

S. elegans har en sørlig utbredelse i Norden. I Norge er den kjent fra Hordaland og flere fylker på Østlandet. I Sverige finnes arten i sørøstre deler og i Finland er den kun funnet på Åland. I Danmark er det gjort spredte funn, og den betraktes der som sjelden. Den er ikke funnet i Island. Arten kjennes forøvrig fra det meste av Europa.