Giganthops er den største av de cyclopoide hoppekrepsene i Norge. Sannsynligheten for å finne arten er størst i små vannforekomster som gjerne kan ligge over tregrensen.

Nøkkelkarakterer

Giganthops Megacyclops gigas er den største av de cyclopoide hoppekrepsene i Norge. Selv om flere av artene innen slekten Cyclops er omtrent av samme størrelse (jfr. vinterhops Cyclops insignis), er giganthops kraftigere av utseende. Det siste benparet (p5) er meget karakteristisk hos slekten Megacyclops. Giganthops skilles fra slektningen grønnhops Megacyclops viridis på lengden til den innerste børsten på halevedhenget. Hos giganthops er denne kortere enn hos grønnhops når vi sammenligner med den ytre børsten. Dessuten er halevedhengene lengre hos giganthops. Fargen er lys gulaktig brun med et markert innslag av olivengrønt.  

Hunn: Lengde 2,2–2,8 mm

Hann: Lengde 2,0–2,5 mm

Økologi og utbredelse

Giganthops er en vanlig strandlevende hoppekreps som også kan forekomme i planktonet. Den ernærer seg som rovdyr/griper og er funnet i ca 14 % av lokalitene, spredt over hele landet fra havnivå og opp i høyfjellet (1371 moh.). Størst sjanse er det faktisk for å påtreffe arten når vi beveger oss over tregrensen (>20 %). Selv om den fins i vann av alle størrelser, er den vanligst i dammer <0.1 ha. Det er gjort få funn når pH<5. Ved høyere pH er sannsynligheten til å finne den omtrent like stor. Elektrolyttinholdet har lite å si for arten som forekommer med høyest frekvens ved respektive lav og høy ledningsevne.

Forvekslingsarter