Den firkantede fasongen til bakkroppen skiller sagtannbunnkreps fra andre arter tilhørende samme familie. Den er funnet i et titalls lokaliteter på sørøstlandet.

Nøkkelkarakterer

Sett fra siden har sagtannbunnkreps Macrothrix laticornis et utseende som kan minne om elefantfotkreps Streblocerus serricaudatus. Den er liten og med et ryggskjold som er mer eller mindre sirkulært og der fremre del ikke er fremskutt slik som hos polarbunnkreps Macrothrix hirsuticornis. Dessuten er det større avstand mellom punktøye og fasettøye hos sagtannbunnkreps. Det første antenneparet er kraftig med bunter av små pigger på den ytterste delen. Utseende til den firkantede bakkroppen, som vanligvis er skjult av ryggskjoldet, skiller den fra de øvrige artene tilhørende familien. Piggen på bakkroppskloa er spesielt liten. Den har en grå, lysegrønn farge.

Hunn: Lengde 0,3–0,9 mm

Hann: Lengde 0,3–0,4 mm

Økologi og utbredelse

Sagtannbunnkreps er en strandlevende makrofiltrerer som er funnet i et titalls lokaliteter på sørøstlandet, hvorav de fleste nær Oslo. Størrelsen til funnlokalitetene varierer og inkluderer både små dammer og større innsjøer. Alle ligger under 500 moh. pH varierer mellom 5,4 og 7,5, og ledningsevnen er 1,4–9,7 mS/m. Den er oftest funnet i tilknytning til bunnsedimentet, men også i tett vegetasjon.

Forvekslingsarter