LSK: Snauhogst (TB1–3/11)

LSK: Frøtrestillingshogst (TB1–3/14)

LSK: Hogst av overstandere/ frøtrehogst (TB1–3/30)

LSK: Snauhogst (TB1–3/11): «Snauhogst føres for flater der det er foretatt en sluttavvirkning uten at det er lagt til rette for naturlig foryngelse (uten frøtrær, og nabobestand er ikke egnet til å forynge hele flata). Flata skal føres til Snauhogst selv om det er satt igjen en skjerm av lauvtrær f.eks. for å beskytte mot frost.»

LSK: Frøtrestillingshogst (TB1–3/14): « 1–15 frøtrær er satt igjen per daa. Frøtrærne skal være noenlunde jevnt fordelt over arealet, men det kan være nødvendig å vurdere et større areal enn 1 daa.»

LSK: Hogst av overstandere/ frøtrehogst (TB1–3/30) [influerer ikke på et areals hogstform]