Vingespenn

35-42 mm.

Kjennetegn

Skiller seg fra augustvikkefly og kalkvikkefly ved at framvingene mangler lyse ribber og har ”helt” nyremerke.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus, mot øst til Kina og Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Sør- og Østlandet. På Vestlandet bare i indre Sogn og indre Møre og Romsdal. Nord for Dovre kun påvist i Lierne i Nord-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever på vikkearter (Vicia), spesielt fuglevikke.

Flyvetid

Juli - primo august.

Økologi

På enger.