Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-19 litt tørkeutsatt høgstaudeskog
vanlig art
T32-C-5 svakt kalkrik eng med mindre hevdpreg
sterk relativ skilleart[HI∙b|c]
T4-C-20 tørkeutsatt høgstaudeskog
vanlig art
T32-C-13 intermediær tørreng med mindre hevdpreg
sterk relativ skilleart[HI∙b|c]
V1-C-5 svært og temmelig kalkfattige myrkanter
konstant art, svak relativ skilleart[MF·d|e]
V1-C-6 litt kalkfattige og svakt intermediære myrkanter
vanlig art
T2-C-1 åpen kalkfattig grunnlendt lyngmark
vanlig art
T2-C-2 åpen kalkfattig grunnlendt lavmark
vanlig art
T31-C-1 kalkfattig boreal frisk hei
tyngdepunktart
T16-C-1 kalkfattig rasmarkeng og -hei
vanlig art
10