Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T29-C-2 stein- og grusstrender og strandlinjer i etablerings- og konsolideringsfase på epilitoral fastmark
v
T32-C-7 sterkt kalkrik eng med mindre hevdpreg
v
T32-C-8 sterkt kalkrik eng med klart hevdpreg
v
T32-C-20 svakt kalkrik eng med klart hevdpreg
v, s+[HI·d|e], s+[KA·f|e]