Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T16-C-1 kalkfattig rasmarkeng og -hei
vanlig art
T16-C-2 intermediær rasmarkeng og -hei
vanlig art
T31-C-4 intermediær boreal frisk hei
vanlig art, svak relativ skilleartKA·d|c]
T31-C-5 intermediær boreal lynghei
vanlig art, svak relativ skilleartKA·d|c]
T31-C-6 intermediær boreal lavhei
vanlig art, svak relativ skilleartKA·d|c]
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
vanlig art
T31-C-9 svakt kalkrik boreal lavhei
vanlig art