Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-1 blåbærskog
v, s+[UF∙b|c], m[O3-O2,NB]
T4-C-2 svak lågurtskog
v, m[O3-O2,NB]
T4-C-3 lågurtskog
v*
T4-C-4 kalklågurtskog
v
T31-C-13 intermediær kildepåvirket boreal frisk hei
v
T3-C-1 kalkfattig leside
s+[UF·c|d]
T3-C-4 intermediær leside
v, s+[UF·c|d]
T30-C-1 flomskogsmarker på grus og stein
v
T30-C-2 flomskogsmarker på finmateriale
v
T4-C-17 storbregneskog
m, v*
6