Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v*, s-[KI·b|a]
T4-C-3 lågurtskog
v
T4-C-4 kalklågurtskog
v
T4-C-7 bærlyng-lågurtskog
v
T4-C-8 bærlyng-kalklågurtskog
v
T40-C-1 eng-aktig sterkt endret fastmark
v
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
v
T41-C-1 eng-aktig oppdyrket mark
v
T4-C-17 storbregneskog
v
T4-C-18 høgstaudeskog
m, v, s+[KA∙f|e]
10