Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v
T7-C-12 kildepåvirket intermediært snøleie
s-[KA·d|c]
V6-C-7 kalkfattig og intermediært seint kildesnøleie
v
V6-C-8 kalkrikt seint kildesnøleie
v
T3-C-13 intermediær kildepåvirket fjellhei
v
V4-C-2 sterkt intermediære og litt kalkrike kilder
v, t*, s+[KI∙d|c]
V4-C-4 sterkt intermediære og litt kalkrike torvmarkskilder
t*, s+[KI∙d|c]