Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T29-C-4 øvre skjellsandstrand uten pionervegetasjon
v
T32-C-8 sterkt kalkrik eng med klart hevdpreg
v, s+[KA∙h|g]
T32-C-18 sterkt kalkrik tørreng med klart hevdpreg
v, s+[KA∙h|g]