Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-2 svak lågurtskog
v, s-[KA∙d|c]
T4-C-3 lågurtskog
m*, v*
T4-C-4 kalklågurtskog
m*, v*
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
v, s*[UF·d|e]
T4-C-7 bærlyng-lågurtskog
v
T4-C-8 bærlyng-kalklågurtskog
v*
T40-C-1 eng-aktig sterkt endret fastmark
v
T4-C-17 storbregneskog
m, v*
T4-C-18 høgstaudeskog
v*
T4-C-19 litt tørkeutsatt høgstaudeskog
v
8