Mandatet for Artsdatabanken er fastsatt ved kongelig resolusjon 31.8.2018. Mandatet trer i kraft 1.9.2018.

1. Formål

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank om naturmangfold i Norge. Artsdatabankens viktigste oppgave er å forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig kunnskap om naturtyper, arter og populasjoner (genetisk variasjon). Artsdatabanken skal ha en fri og uavhengig stilling i alle faglige spørsmål.

2. Oppgaver

Artsdatabanken har ansvar for å:

 • Innhente, videreutvikle, kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre kunnskap om arter og Natur i Norge (NiN)
 • Drifte og videreutvikle karttjenester for arter og Natur i Norge (NiN)
 • Bidra i utvikling av økologisk grunnkart
 • Foreta jevnlige revisjoner av Norsk rødliste for arter og Norsk rødliste for naturtyper
 • Foreta jevnlige revisjoner av økologisk risiko for fremmede arter i Norge
 • Administrere Artsprosjektet som skal styrke kunnskapen om artsmangfoldet i Norge iht. eget mandat
 • Utføre oppgaver som er i tråd med Artsdatabankens formål
 • Drifte og videreutvikle infrastruktur for kunnskap om arter og økologi
 • Være en aktiv aktør i relevante fora, både nasjonalt og internasjonalt

Artsdatabanken skal ikke selv foreta kartlegging i felten, samle inn biologisk materiale, eller ha forskningsoppgaver. Artsdatabanken skal ikke ha forvaltningsoppgaver ut over det som fremkommer i dette mandatet.

3. Organisasjonsform

Artsdatabanken er et faglig uavhengig bruttobudsjettert forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet. Artsdatabanken ledes av et styre og en direktør. Viktige sentralforvaltningssektorer er representert i en rådgivende forvaltningsbrukergruppe.

4. Styrets sammensetning og ansvar

Artsdatabankens styre består av 7 medlemmer. Departementet oppnevner styrets leder og 6 ordinære medlemmer, hvorav ett medlem velges av og blant de ansatte og ett medlem velges av og blant forvaltningsbrukergruppen. Alle styrets medlemmer skal ha varamedlemmer. Styret oppnevnes for en periode på 4 år. Det er mulighet for gjenoppnevning for ytterligere en periode.

Departementet skal sikre en bredde i styrets sammensetning og at styret har nødvendig kompetanse på økonomi- og virksomhetsstyring. Styret skal ha representanter fra viktige dataleverandører og brukere av Artsdatabankens kunnskap i samfunnet, herunder forvaltning, forskning, frivillig sektor og næringsliv. Sentralforvaltningens interesser ivaretas av at ett medlem velges av og blant forvaltningsbrukergruppen. Ett medlem skal velges av og blant de ansatte. Styremedlemmene er personlig oppnevnt.

Styret skal vedta ærlige virksomhetsplaner og budsjetter og godkjenne årsrapporter inkl. regnskap.

5. Direktør

Direktøren ansettes av departementet etter forslag fra styret. Artsdatabankens direktør har ansvar for den daglige ledelsen av Artsdatabanken. Direktøren har ansvar for a gjennomføre vedtak truffet av styret og overordnet myndighet. Ved uenigheter mellom styret og direktør, skal uenigheten bringes inn for departementet.

6. Forvaltningsbrukergruppe

Aktuelle sektorer skal vare representert i en brukergruppe bestående av representanter fra relevante forvaltningsorganer. Klima- og miljødepartementet oppnevner seks medlemmer med varamedlemmer til forvaltningsbrukergruppen etter forslag fra følgende departementer:

 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet

Forvaltningsbrukergruppen skal velge ett medlem med varamedlem blant medlemmene i brukergruppen som skal sitte i Artsdatabankens styre og representere sentralforvaltningen som en viktig bruker av Artsdatabankens kunnskap. Brukergruppen skal ellers være et rådgivende organ for Artsdatabankens styre og direktør, som skal sikre forvaltningsrelevans. Artsdatabanken har sekretariatfunksjon for forvaltningsbrukergruppen. Ved behov kan Artsdatabankens styre, i samråd med forvaltningsbrukergruppen, fastsette et eget mandat for brukergruppen.