80 naturtyper står på den aller første norske rødlista for naturtyper, som ble lansert i 2011. Av disse er 40 truet.

To naturtyper ble vurdert for å være kritisk truet, 15 til sterkt truet, 23 som sårbare og 31 som nært truet. Ni ble plassert i kategorien datamangel (DD). Ingen naturtyper er vurdert som forsvunnet (RE) fra Norge i vurderingsperioden, som er de siste 50 år. Slåtteeng, kystgranskog, grisehalekorallbunn og kalksjø er eksempler på naturtyper som er truet.

Truete kulturmarker

Flere naturtyper er formet av langvarig slått eller beite, tradisjonelle driftsformer som mer eller mindre har opphørt i løpet av de siste 50 årene. Her har endringene vært så omfattende at kulturmarksengene generelt er vurdert til sårbar mens slåtteenger har hatt en enda større reduksjon og er sterkt truet.

En annen sterkt truet naturtype som er betinget av tradisjonell hevd er kystlynghei. Det er i tillegg flere naturtyper på rødlista som er avhengige av moderat hevd gjennom beite og slått. Eksempler på dette er slåttemyrkant, kritisk truet og slåttemyrflate sterkt truet. 

Spesielle og sjeldne skogtyper

Rødlista for naturtyper viser at flere skogstyper har vært i tilbakegang. Eksempler på dette er olivinskog og temperert kystfuruskog som begge er kategorisert som sterkt truet. Dette er relativt sjeldne skogtyper som har hatt tilbakegang.

Vi finner kystgranskog i samme kategori. Denne naturtypen forekommer i Trøndelagsfylkene og Nordland. Den er mer vanlig enn skogtypene som nettopp ble nevnt, men har de siste 50 årene endret tilstand vesentlig som følge av skogsdrift.

Men det er viktig å være klar over at skogbruk ikke er den eneste viktige påvirkningsfaktoren i skog. Mange skogstyper er i tilbakegang fordi de ligger i pressområder og blir bygd ned.

Muddervulkaner og varm havkildebunn

Dypt nede i havet forekommer flere helt spesielle naturtyper som er på Rødlista. På 1250 meters dyp i Norskehavet finner vi den eneste kjente muddervulkanen i norske farvann: ”Håkon Mosby muddervulkan”. Denne er plassert i kategorien sårbar på Rødlista for naturtyper. Andre spesielle marine naturtyper på lista er grisehalekorallbunn, sårbar og varm havkildebunn, som er nær truet.

Mer utbredte marine naturtyper er også å finne på Rødlista. Korallrev forekommer over store områder, og sukkertareskog i Skagerrak finnes også på mange lokaliteter. Naturtypene har imidlertid hatt en betydelig reduksjon, og regnes derfor som henholdsvis sårbar og sterkt truet.

Redusert tilstand i ferskvann

Norsk rødliste for naturtyper 2011 viser summen av påvirkning på norske elver og innsjøer over de siste 50 årene. Ferskvannsnaturen har blitt påvirket av flere faktorer som har redusert tilstanden til disse naturtypene. Viktigst her er eutrofiering, forsuring, vannkraftutbygging og nedbygging av bekkeløp.

Eksempler på naturtyper i ferskvann som nå er rødlistet er kroksjøer, meandere og flomløp som er plassert i kategorien sterkt truet. Samme kategori har også kalksjø og kalkrike dammer og tjern fått. For innsjøer har utviklingen vært positiv de siste årene, noe som har gitt lavere rødlistekategori. Dette skyldes blant annet at det forventes en positiv effekt av redusert forsuring, spesielt i sjøer som er kalkfattige eller moderat kalkfattige.