Åkergjøkhumle.

Åkergjøkhumle er en relativt vanlig, men ofte fåtallig, art som forekommer særlig i kyststrøkene opp til Trøndelag. Den er sosialparasitt på åkerhumle, men har et snevrere utbredelsesområde enn verten. Dronningen har gult krage- og skutellbånd og svart bakkropp som er gulaktig på sidene bakerst. Hannen er ofte mer omfattende gulfarget på bakkroppen.

Åkergjøkhumle Bombus campestris (Panzer, 1801)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Jan Ove Gjershaug | Arnstein Staverløkk | Roald Bengtson | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.