Forkorting: begrep – forklaring

bLKM: betydelig lokal kompleks miljøvariabel – lokal kompleks miljøvariabel som innenfor en og samme hovedtype gir opphav til tyngdepunkter for naturtyper (grunntyper) med betydelig forskjellig artssammensetning (økologisk avstand > 1 ØAE)

FGT: fullstendig gjennomgripende treslagsskifte – treslagsskifte som fører til en vesentlig, langvarig endring i markas artssammensetning, det vil si som kan observeres én tregenerasjon etter at treslagsskiftet fant sted

hLKM: hovedkompleksvariabel – lokale komplekse miljøvariabler med en gradientlengde > 2 ØAE innenfor en hovedtype, og som dermed kan deles i minst to hovedtypetilpassete trinn.

KAV: korttidsartssammensetningsvariabel – variabel som uttrykker korttidsartssammensetningsvariasjon

KKM: kompleks korttidsmiljøvariasjon – kompleks variabel som uttrykker korttidsmiljøvariasjon, dvs. variasjon i miljøforhold som gir opphav til mønstre som er stabile over relativt kort tid [typisk mindre enn (75–)100(–200) år i fastmarkssystemer og mindre enn ca. 25 år i vannsystemer]

KLG: kompleks landskapsgradient – parallell, gradvis variasjon i naturegenskaper som forklarer samvariasjon mellom forekomst, mengde og/eller fordeling av landskapselementer

KV: karakteriserende variabel – samlebegrep for nøkkelvariabel og analysevariabel

KØ: korttidsøkoklin – parallell, mer eller mindre gradvis variasjon i artssammensetning som resultat av korttidsmiljøvariasjon

LKM: lokal kompleks miljøvariabel – variabel som er satt sammen av flere enkeltmiljøvariabler som samvarierer i mer eller mindre sterk grad og som uttrykker variasjon på lokal romlig skala (typisk 1100 m) og som er stabile over relativt lang tid [typisk mer enn (75–)100(–200) år i landsystemer og (20–)25 år i vannsystemer]

LKMf: lokal kompleks miljøfaktor – kompleks miljøfaktor som gir opphav til variasjon på lokal romlig skala (typisk 1100 m) og som er stabile over relativt lang tid [typisk mer enn (75–)100(–200) år i landsystemer og (20–)25 år i vannsystemer]

LKMg: lokal kompleks miljøgradient – kompleks miljøgradient som gir opphav til variasjon på lokal romlig skala (typisk 1100 m) og som er stabile over relativt lang tid [typisk mer enn (75–)100(–200) år i landsystemer og (20–)25 år i vannsystemer]

LØ: lokal økoklin – parallell, mer eller mindre gradvis samvariasjon mellom artssammensetningen, det vil si en artssammensetningsgradient, og variasjon langs en lokal kompleks miljøgradient

oLKM: observerbar lokal kompleks miljøvariabel – lokal kompleks miljøgradient som innenfor en og samme hovedtype gir opphav til at mellom 1/4 og halvparten av artssammensetningen skiftes ut (økologisk avstand mellom 1 og 2 ØAE mellom gradientendepunkter) eller lokal kompleks miljøfaktor som gir opphav til mellom 0,5 og 1 ØAE forskjell mellom tyngdepunkter for klasser av faktorvariabler, og som derfor ikke gir grunnlag for inndeling i grunntyper

RØ: regional økoklin – parallell, mer eller mindre gradvis samvariasjon mellom artssammensetningen, det vil si en artssammensetningsgradient, og variasjon langs en regional kompleks miljøgradient

vLKM: vesentlig lokal kompleks miljøvariabel – lokal kompleks miljøvariabel som innenfor en og samme hovedtype gir opphav til tyngdepunkter for naturtyper (grunntyper) med vesentlig forskjellig artssammensetning (økologisk avstand > 2 ØAE)

ØAE: økologisk avstandsenhet – den økologiske avstanden som svarer til en forskjell i artssammensetningen mellom to systemer som sammenliknes, hvert system representert med en generalisert artsliste, på 0,25 PD-enheter, det vil si at nær en fjerdedel av artssammensetningen skiftes ut

ØDE: økodiversitetsavstandsenhet – enhet som uttrykker omfanget av variasjon i den karakteriserende naturegenskapen på et gitt økodiversitetsnivå langs en kompleks variabel som representerer en karakteriserende kilde til variasjon på dette økodiversitetsnivået