ingen observerbar naturlig ekstra tilførsel av fosfor og nitrogen utover bakgrunnsverdier som skyldes tilførsel fra berggrunnen eller løsmasser