Kartleggingsenheten omfatter kalkfattig sedimentbunn i sterk kilde, med kornstørrelser fra silt til blokker.

Økologisk karakteristikk

Kartleggingsenheten omfatter sterke kilder i små, kalkfattige elver og bekker, med sedimentbunn dominert av kornstørrelser fra silt til blokker (opptil 512 mm). At kildevannspåvirkningen er sterk, innebærer at vann fra kildeframspringet utgjør en større del av den totale vannføringen i elva; stor nok til at temperaturen senkes mer enn 2 grader nedstrøms for utspringet. Kildevannets påvirkning på vannkjemien i elva kan være betydelig.

Identifisering

Vannprøve, vurdering av substrat (kornstørrelse, flomvannføring) og påvisning av kilde(r).

Utbredelse og regional fordeling

Kartleggingsenheten forekommer over hele landet i små elver og bekker med kalkfattige bergarter i nedbørfeltet.

Viktigste forvekslingsenheter

Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for LKM-ene KA Kalkinnhold, DK Dominerende kornstørrelse og KI Kildevannspåvirkning.