Grimemosefamilien er en familie med kun én slekt i Norge. Slekta Herbertus grimemoser er representert med 5–6 arter i Europa og 3 av disse er påvist i Norge. Det forekommer om lag 40 arter i denne slekta på verdensbasis.

Grimemosefamilien vokser i nedbørrike områder på Vestlandet, og gjenkjennes på kombinasjonen av storvokste arter med dypt to-flika blad og bukblad som er lik de vanlige bladene.