Dette dokumentet beskriver hvordan Artsdatabanken håndterer personopplysninger i våre nettapplikasjoner.

Dette dokumentet beskriver hvordan Artsdatabanken håndterer dine personopplysninger i våre webapplikasjoner. Artsdatabanken, ved direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens håndtering av personopplysninger. Artsdatabanken har eget personvernombud som har som ansvar å gi de ansatte råd og informasjon om personvernlovgivningen, overvåkning av etterlevelse av personvernforordningen og interne retningslinjer. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Selv der hvor det daglige ansvaret er delegert, omfatter dette kun praktisk utførelse av oppgavene og ikke ansvaret.

Artsdatabanken behandler personopplysninger i henhold til EUs forordning for personvern, «The General Data Protection Regulation (GDPR)», 2016/679.

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven, GDPR hos Lovdata.

Så du etter Artsdatabankens Personvernerklæring?

 

Personvernombod

Eit personvernombod er verksemda sin personvernekspert, og eit bindeledd mellom leiinga, dei registrerte og Datatilsynet. Har du spørsmål eller innvendingar til Artsdatabanken si handtering av personopplysingar? Ta kontakt med personvernombodet vårt.

Formål

Artsdatabankens viktigste oppdrag er å forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig kunnskap om naturtyper, arter og populasjoner. I den forbindelse samler Artsdatabanken inn store mengder data. «Vi samler inn, lagrer, behandler og tilgjengeliggjør personopplysninger tilknyttet dataene på arter, naturtyper og populasjoner av flere årsaker.

Disse er:

  • for å identifisere hvem som har levert data til Artsdatabanken, slik at informasjonen kan etterprøves og kvalitetssikres
  • for å forsyne samfunnet med kvalitetssikrede data.
  • for å kreditere de som har bidratt til produksjon av det publiserte innholdet, i henhold til god publiseringsskikk.
  • for å gjøre det mulig å levere statistikk og analyser med høy kvalitet.
  • for å gjøre det mulig å logge inn.
  • for å gjøre det mulig for brukere å kontakte hverandre.
  • da artsfunn uten identifiserbar rapportør er verdiløse.

Juridisk grunnlag

Artsdatabanken har vært operative siden 2005 og ble opprettet fordi regjeringen og Stortinget ønsket et sterkere fokus på kunnskapen som skal ligge til grunn for arbeidet med naturmangfold. Fra 1. januar 2018 er vi en selvstendig, bruttofinansiert etat under Klima- og miljødepartementet. Vi er faglig uavhengig og har eget styre. Artsdatabankens mandat er fastsatt av Klima- og miljødepartementet og stadfester blant annet at Artsdatabanken skal være en sentral aktør i arbeidet med å systematisere digitale data, samarbeide og bidra til datautveksling gjennom internasjonale standarder samt drifte og utvikle nødvendig infrastruktur knyttet til formidling av digitale data om arter og naturtyper. Behandling av personopplysninger i våre webapplikasjoner er nødvendig for å kunne oppfylle vår samfunnsrolle som uavhengig kunnskapsformidler av digital informasjon om arter og naturtyper.

Artsdatabanken leverer og videreformidler sine data vederlagsfritt gjennom sine webapplikasjoner og nettsteder og alle data lisensieres etter CC BY 4.0. Unntakene fra dette er bilder hvor alle rettigheter kan være forbeholdt fotografen. For å få tilgang til utvidet bruk av våre webapplikasjoner som f.eks. å registrere artsfunn i Artsobservasjoner, kreves det at man oppretter en brukerkonto. Ved å opprette en brukerkonto inngår kontohaveren en avtale med Artsdatabanken, som blant annet omhandler innsamling, lagring og behandling av personopplysninger.

 

Videreformidling og overføring

Enkelte personopplysninger om rapportører og kontoinnehavere vises åpent i applikasjonene, i tillegg til at de også utleveres via API-er eller manuelt til forvaltning, forskere eller andre aktører. Denne videreformidlingen skjer i tråd med bruksvilkårene for våre webapplikasjoner, Artsobservasjoner, Arter på nett, Rødlistedatabasen og Fremmedartsdatabasen, som må godkjennes av brukeren ved opprettelse av brukerkonto.

Videre blir de personopplysninger som kontoinnehaveren selv har godkjent, tilgjengelige for andre innloggede brukere.

Via Artsdabankens mange tjenester kan for- og etternavn samt poststed, med kobling til funndata bli overført til databaser og brukere, også i utlandet ved for eksempel eksport til GBIF og ved at utenlandske borgere kan opprette konto for å bruke systemet og laste ned data.

I forbindelse med validering av funndata i Artsobservasjoner er det behov for å dele personopplysninger med utvalgte personer og institusjoner. For fugledata er det Norsk ornitologisk forening som kvalitetssikrer artsfunn. Sabima kvalitetssikrer artsfunn for de øvrige artsgruppene. Endringer som blir gjort av NOFs rapport- og sjeldenhetskomiteene og/eller Norsk sjeldenhetskomité for fugl (LRSK/NSKF) fører til at funnet blir låst.

Lagring

Dine personopplysninger er koblet til publisert informasjon så lenge det er behov for en slik kobling. Øvrige personopplysninger koblet spesifikt til din brukerkonto hos Artsdatabanken, lagres så lenge brukerkontoen er aktiv.

Våre servere er per 29.05.2018 plassert i datahaller hos Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Artsdatabanken mottar driftsstøtte fra driftspersonell ansatt hos NTNU. Det foreligger avtaler mellom Artsdatabanken og NTNU som regulerer hvilken rolle NTNUs personell har, disse har i utgangspunktet ikke tilgang til de persondata Artsdatabanken samler inn.

Informasjonskapsler ("cookies")

Som bruker av våre nettsteder godkjenner du bruk av informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside og brukes for å ta vare på midlertidig informasjon. Hva som lagres i informasjonskapsler varierer, men brukes blant annet til å huske brukerinnstillinger eller huske en bruker som har besøkt nettstedet tidligere. 

Om du ikke vil bruke informasjonskapsler må du selv stenge for dette i din nettleser, men vær oppmerksom på at dette vil påvirke funksjonalitet og brukeropplevelsen.

Lagring av opplysninger og behandling av disse er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. 
Les mer på våre informasjonssider om informasjonskapsler.

 

Sletting

I nettapplikasjoner slik som f.eks. Artsobservasjoner er personopplysningene i utgangspunktet knyttet til dine funn for all fremtid. Årsaken til dette er at anonyme registreringer hverken kan kvalitetssikres eller valideres. Ønsker du som bruker av Artsobservasjoner å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger, vil Artsdatabanken også måtte slette alle funn og registreringer gjort med ditt navn.

Dine rettar

Alle som spør har rett på grunnleggjande informasjon om behandlinga av personopplysingar i ei verksemd etter personopplysningslova Kapittel III, Artikkel 12. Dei som er registrerte i ein av Artsdatabanken sine system har rett på innsyn i eigne opplysingar. Vedkomande har også rett til å be om at urette eller ufullstendige opplysingar, samt opplysingar Artsdatabanken ikkje har tilgang til å behandle, blir retta, sletta eller supplert. Den som har gitt samtykke til behandling av personopplysingar, har også rett til å trekkje dette tilbake. Har du spørsmål eller innvendingar til Artsdatabanken si behandling av personopplysingane dine? Ta kontakt med personvernombodet vårt.

Klage

Dersom du har vore i kontakt med Artsdatabanken om behandlinga vår av personopplysingane dine, og du er misfornøgd med handteringa vår, så kan du klage til Datatilsynet.