SEM bilde av en leddorm i slekten Caulleriella fra dyphavet rundt det hydrotermale feltet Lokes slott.

Leddormer (Annelida) representerer en av de mest diverse gruppene av marine evertebrater. De finnes fra tidevannssonen ned til abyssal-dyp. Ofte dominerer de både i antall arter og individer, og er en viktig del av marine samfunn. Vi har lite kunnskap om leddormsfaunaen i de kalde norske havområdene som er dypere enn 2000 m.

Nylige undersøkelser viser at artsdiversiteten i dyphavsmiljø er veldig underestimert, og det antas at omtrent 40 % av leddormene her er ubeskrevet.  Prosjektet har som hovedmål å beskrive og dokumentere norske dyphavsannelider. Forskere vil derfor studere innsamlet materiale, inkludert fra områdene vest for Svalbard, samt samle nytt materiale på to planlagte tokt. Prosjektet vil lage en sjekkliste over norske leddormer i dyphavet og flere bestemmelsesnøkler for utvalgte familier. Sammen med nye DNA-strekkoder, som vil bli åpent tilgjengelig i BOLD, vil dette utgjøre en solid kunnskapsbase for fremtidig forskning og forvaltning.