Kammaneter, eller ribbemaneter som de også kalles, er en gruppe av virvelløse dyr som kan bli svært tallrike og som inngår i en samlegruppe kalt «geleplankton». Disse spiller trolig en viktig økologisk rolle i marine økosystemer. I denne gruppen inkluderes også nesledyr som stor- og småmaneter og kappedyr som salper og sekkdyr.

Kammaneter er ofte en oversett og feil-identifisert gruppe i miljøovervåking, kanskje først og fremst fordi de både er en taksonomisk og morfologisk vanskelig dyregruppe å arbeide med. De har fått mye oppmerksomhet i de siste årene på grunn av mulige sammenhenger mellom økt forekomst og miljøendringer. Prosjektet har kartlagt hvilke arter av kammaneter som lever langs norskekysten, i Barentshavet og i havområdene rundt Svalbard. Gjennom dette arbeidet blir det utviklet en bestemmelsesnøkkel for arter i norske farvann. Prosjektet har bidratt til å styrke kompetansen i Norden.

Prosjektet har fremskaffet mye kunnskap om utbredelsen og habitattilknytningen til kammanet-artene som finnes i norske farvann. Gjennom mange feltsesonger som har dekket store havområder, har det blitt påvist 15 arter i norske farvann. Det kan ofte være vanskelig å sikkert artbestemme og beskrive kammaneter, ettersom de er praktisk utfordrende og jobbe med. Likevel har prosjektdeltakerne sannsynligvis funnet i hvertfall tre nye arter for vitenskapen, i tillegg til to arter som kun var påvist utenfor norske farvann. Frivilige dykkere har også blitt inkluder i prosjektet, og kunnskap om kammaneter har således blitt spredt i befolkningen. 

Innsamlingsmetoder

WP3-nett, WP2-nett, FTA-papir.