En flere desimeter stor sølvgrå bladlav som i fuktig tilstand blir grønn. Undersiden er brun og sammen-hengende håret. Lobene er brede og avrundete, med buktformede innskjæringer. På overflaten kan sølvnever ha brune, buskformede utvekster (cephalodier) eller brune apothecier. Den forekommer hovedsakelig i eldre skog med høy luftfuktighet på gamle løvtrær som ask, alm, eik, lind, spisslønn, selje, rogn, osp og gråor. Den forekommer langs kysten til Finnmark, men er vanligst på Vestlandet, mer spredt i Nord-Norge og har kun et fåtall forekomster i innlandet. Den forekommer både i skog og i tresatt kulturlandskap, blant annet på styvingstrær i semi-naturlig eng.