Enøyekreps har et karakteristisk utseende grunnet de mange konsentriske skallene forårsaket av at de gamle ryggskjoldene forblir festet når de nye dannes. Den er vurdert som moderat forsuringsfølsom.

Nøkkelkarakterer

Sett fra siden har enøyekreps Monospilus dispar en mer eller mindre firkantet form med et hodeparti som er lite fremskutt (lite rostrum). Ryggskjoldet har mange konsentriske skall siden de gamle ryggskjoldene forblir festet når de nye dannes. Bakkroppen, som er kort og tykk, er jevnt avrundet i enden. Bakkroppskloa er kraftig med en stor lang pigg ved basis. Som det norske navnet tilsier, har den kun punktøye, det vil si at det sammensatte øyet (fasettøye) mangler. Ryggskjoldet er nesten gjennomsiktig med en markert gulfarge.

Hunn: Lengde 0,3–0,6 mm

Hann: Lengde 0,3–0,5 mm

Økologi og utbredelse

Enøyekreps er en strandlevende skraper som er funnet i overkant av 2 % av vannforekomstene. Den har en spredt forekomst I Norge og funnet fra nær havnivå og opp til 663 moh. Arten mangler i de minste dammene (<1 ha), mens den fins i 15 % av innsjøene som er >1000 ha. Den kan forekomme i vegetasjon like gjerne som på steinet substrat og er vurdert som en moderat forsuringsfølsom art. Ledningsevne i funnlokalitetene varierer mellom 1,5 mS/m og 53 mS/m.