Gaute Kjærstad i Gaula

Insekter er den dominerende dyregruppen i ferskvann. Effektiv og nøyaktig bestemmelse av insektarter er derfor viktig for miljøundersøkelser i og rundt slike økosystemer. Prosjektet har hatt som mål å etablere et DNA-strekkodebibliotek for majoriteten av alle vannlevende insektarter i Midt-Norge. DNA-strekkodene kan deretter bli et nyttig verktøy i fremtidig identifisering av disse artene.

Bruk av molekylære verktøy for identifisering av arter i miljøprøver vil trolig bli vanlig i fremtidige undersøkelser og overvåkning av ferskvann. For at disse verktøyene skal være effektive, er det nødvendig å utvikle en kvalitetssikret referansedatabase av identifiserte DNA-sekvenser (strekkoder). Prosjektet har jobbet med å bygge opp et bibliotek av DNA-strekkoder for de mest relevante vannlevende insektgruppene og gjøre dette tilgjengelig for masseidentifisering (Next generation sequencing).

Materiale fra en rekke ulike habitater og organismegrupper har blitt bearbeidet, spesielt fra regioner og grupper som per i dag er dårlig representert i offentlige databaser. Prosjektet har fokusert på øyenstikkere, døgnfluer, steinfluer, vårfluer og tovinger. Materiale har blitt samlet inn fra Jonsvatnet, Selbusjøen, Nidelva, Gaula og en dam i Ringve botaniske hage.

Den artsrike og vidt utbredte fjærmyggslekten Cricotopus vil bli viet et spesielt fokus ettersom den er forventet å være godt representert i materialet som skal bearbeides. Artene i denne slekten som er nye for vitenskapen vil bli beskrevet og sammenlignet med andre arter fra den nordlige halvkule gjennom et samarbeidsprosjekt med kolleger i USA. DNA-strekkoding og taksonomiske studier av sviknott vil bli utført i samarbeid med kolleger i Canada.