Hydrozoer er en gruppe av nesledyr i rekken Cnidaria som inkluderer geleaktige småmaneter og kolonimaneter. De er små rovdyr som spiser andre dyreplankton og som derfor spiller en stor rolle i pelagiske økosystemer i havet.

Hydrozoer er små og gelatinøse maneter som er skjøre og vanskelige å samle inn i god stand. Fiksativer som blir brukt til preservering av dyreplankton gjør at dyrene krymper og blir forvrengt, noe som gjør det vanskelig å artsbestemme fikserte prøver. Geleplankton har av den grunn ofte blitt oversett i forskning på dyreplankton, til fordel for de lettere håndterlige krepsdyrene. Det er derfor mye vi ikke vet om hydrozoenes taksonomi, utbredelse og økologi.

Prosjektet har gjennom å lese andre studier funnet ut det er 15 arter hydrozoer som man ikke var klar over at var observert i norske farvann. I tillegg har det blitt samlet nytt materiale fra Nordsjøen, Skagerrak, arktiske strøk, og fra fjorder både på øst- og vestlandet.  Der har det nå blitt funnet ni arter som ikke tidligere var kjent fra Norge, og sannsynligvis to arter som ennå ikke er vitenskapelig beskrevet. Ved hjelp av DNA-sekvensering har man også funnet flere tilfeller der maneter som man har antatt har vært forskjellige arter på grunn av utseende, egentlig er samme art i to forskjellige livsstadier. I løpet av prosjektet har også de fleste norske arter hydrozoer blitt BNA-barkodet og gjort tilgjengelig gjennom strekkodet-bibilotekt BOLD og det er etablert en referansesamling for hydrozoer ve Universitetsmuseet i Bergen.