På berg som i lange perioder etter nedbør, f.eks. på grunn av tilførsel av sigevann fra ovenforliggende myrer, kilder og/eller snøfonner, har en artssammensetning som er vesentlig forskjellig fra artssammensetningen på berg uten overrisling.