klåved-vier-elveørkratt på grus- og steindominert flommark