Med litt til temmelig stekt raspreg (RU∙bc), gir kombinasjoner av KA Kalkinnhold og KI Kildevannspåvirkning opphav til åtte grunntyper.