Vingespenn

Hann 55–64 mm, hunn 68–85 mm.

Kjennetegn

Begge vingepar er grå med et nettverksmønster av mørke linjer og skygger. Arten ligner løvtredreper, men er gjennomsnittlig mindre og har noe smalere vinger og spinklere kropp. Det sikreste skilletegnet er formen på antenneleddene, som kan studeres under lupe. Hos ospetredreper er hvert antenneledd dratt ut i to kamtenner, mens hos løvtredreper former hvert ledd en oval plate. Disse kjennetegnene er til stede hos begge kjønn, men er tydeligst hos hannene.

Totalutbredelse

Europa, men mangler lengst i vest, sør og nord. Østover til Øst-Sibir.

Utbredelse i Norge

Spredt rundt Oslofjorden og på Sørlandet. Meget sjelden, men artens reelle utbredelsesområde er sannsynligvis større enn de registrerte funnene tilsier. Arten trues av hogst av eldre ospebestand, og i Mellom-Europa har arten gått tilbake på grunn av redusert tilgang på habitater.

Unge stadier

Larven lever under barken og inne i veden av osp. Utviklingen tar sannsynligvis opp til fire år. Angrep på trærne er synlig ved at det dannes svartaktige fortykninger, ”kreft”, rundt stammen. Larven forpupper seg i en lang tunnel som ender i et 10 mm stort utgangshull dekket av et lokk av spinntråder og barkgnag. Puppen er ikke omgitt av noen kokong og kan bevege seg opp og ned i tunnelen. Før klekking skyter den halvveis ut av hullet.

Flyvetid

Juli - primo august.

Økologi

I ospeskog og blandingsskog med osp, helst med grove trær som står solrikt.