Fremmedartsvurdering 2007

Gjedde (spredt i Norge) Esox lucius

Høy risiko

Utslagsgivende kriterier: Ra(i), Rb(ii), Rc(ii), Rd(i)

Vurdering

Gjedde fantes naturlig på Østlandet og i Øst-Finnmark, samt i to grensesjøer i Nord-trøndelag som drenerer til Ångermanelven i Sverige. Spredd aktivt helt siden 1600-tallet, tidligere som matfisk, senere som sportsfiskeobjekt. Det har også hendt den ble satt ut som skadeverk, for å ødelegge annen manns fiskevatn. Finnes nå i alle norske fylker, unntatt Sogn og Fjordane og Nordland. Gjedda er en svært effektiv rovfisk i strandsona. Dersom den får gode gytevilkår der den blir introdusert (oversvømt grasmark eller buskas om våren) vil den kunne oppnå tette forekomster og føre til en kraftig reduksjon av ørretbestanden. Gjedda er også sluttvert for bendelmark ("gjeddemark") som kan forringe kvaliteten på mellomvertene, f eks sik.

Vurderingsgrunnlag

Livsmiljø
Ferskvann
Spredningsvei
Vektorkoder
ulovlig utsetting/dumping
til å øke jakt- og fangstmuligheter
Først observert
Vet ikke eller ikke relevant
Opprinnelsesområde
Ikke angitt

Artsinformasjon

Artsgruppe
Fisk
Habitat
dammer med tett
rik vegetasjon
organsik bunn
dammer med mosekant
vegetasjonsløse dammer uten organisk bunn
dystrofe tjern
innsjøer
næringsrike innsjøer
hypereutrofe innsjøer
eutrofe innsjøer
næringsfattige innsjøer
mesotrofe innsjøer
store
dype innsjøer
sure innsjøer med lavt humusinnhold
kalksjøer
rennende vann
middels ph i vann (ph 5,0-6,0)
høyt ph i vann (ph > 6,0)
fotisk sone
svak strømhastiget
middels strømhastiget
beskyttet mot bølgeeksponering
middels bølgeeksponert
lavland (under skoggrensa)
Naturlig forkommende
Stedegen art spredt i Norge
Kan reprodusere i norsk natur
Ja
Utdødd i Norge
Nei
Kan det dokumenteres at arten ikke har negative effekter på stedegent biologisk mangfold
Nei
Er arten potensiell vektor for parasitter og sykdommer som kan være skadelig for stedegent biologisk mangfold
Ja

Bestandsfakta

Forekomst ved vurderingstidspunkt
> 1000
Antatt utbredelse og vekst siste tiår
Bestandsvekst
Liten
Arealvekst
Moderat
Antatt utbredelse og vekst neste tiår
Bestandsvekst
Liten
Arealvekst
Moderat

Kilder

Litteratur

  • Berger, H.M, Hesthagen, T. & Rikstad, A. 1999. Utbredelse og status for ferskvannsfisk i innsjøer i Nord-Trøndelag NINA Oppdragsmelding 601: 1-22
  • Huitfeldt-Kaas, H.
  • Korsen, I 2004. Ferskvannsfisk - problemarter i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, MVA, Rapport 2-2004: 1-23
  • Lura, H. & Kålås, S.
  • Nilssen, J.P. & Wærvågen, S.B. 2001. Den nylige spredning av gjedde og karpefisk i Sør-Norge
  • Pethon, P. 2005. Aschehougs store fiskebok. 5. reviderte utgave. H. Aschehoug & Co. AS, Oslo :
  • Aagaard, K. & Dolmen, D. (red.) 1996. Limnofauna Norvegica. Katalog over norsk ferskvannsfauna Tapir forlag,Trondheim :

Nettsteder