Når du leverer data til Arter på nett, er du selv dataeier og har ansvaret for vedlikehold av dine data.

Data kan leveres til alle taksonomiske nivåer og innholdet kan være rettet mot både allmennheten og taksonomer. Uansett målgruppe skal det alltid lages en kort, lettfattelig ingress om hvert takson i tillegg til annen informasjon. Teksten bør generelt være så tidsnøytral som mulig for å redusere vedlikeholdsbehovet fra dataeier. Artsinformasjon skal merkes i henhold til standarden Species Profile Model (se boks), dette kan gjøres i en egen word-mal eller direkte i Arter på nett.

Informasjon til Arter på nett som leveres gjennom Artsprosjektet, legges i rapporteringsløsningen.

Eksempel på artsdata:

  • tekst i form av artsbeskrivelser (også tekst til slekter, familier osv.)
  • foto, illustrasjoner, film, lyd
  • bestemmelsesnøkler

Ved tilrettelegging av innhold fra bøker, rapporter, artikler mm. må rettigheter til innhold være klarert for gjenbruk

Arter på nett tar ikke i mot:

  • forvaltningsrettet innhold, som for eksempel forslag til skjøtsel eller andre forvaltningsrettete tiltak
  • data Artsdatabanken har i andre databaser (taksonnavn, rødliste-informasjon, kart osv). Slike data hentes derfra og vises sammen med artsinformasjon i Arter på nett

Dataeiere må informere om hvilke taksoner det ønskes å levere data til, slik at Artsdatabanken kan vurdere dette opp mot andre leveranser.

Mer om nøkler

Bestemmelsesnøkler

De aller fleste vil umiddelbart kunne identifisere noen av de mest kjente artene vi finner i Norge, og mange naturinteresserte kan artsbestemme en god del mer innen bestemte artsgrupper. Med over 45 000 arter i Norge, som ofte kun skilles på basis av små detaljer, er det imidlertid umulig å skille mellom alle arter uten hjelpemidler. Artsdatabanken publiserer digitale, ekspertskrevne bestemmelsesnøkler, som gjør det lettere å identifisere og lære mer om arter i Norge.

Eksempel på en bestemmelsesnøkkel: glansvinger

Glansvinger Lycaenidae

Glansvingene er en av de største dagsommerfuglfamiliene. De norske artene deles inn i blåvinger (16 arter), gullvinger (4 arter) og stjertvinger (4 arter). Artene er for det meste små med blå, oransje eller brune vinger. Undersiden har som regel et karakteristisk mønster av flekker som er viktig for korrekt artsbestemmelse. Larvene er korte og butte og lever på ulike urter. Hos mange arter har larvene samliv med maur.


Bakgrunnsinfo til data

Species Profile Model.pdf (183,6 KB)
Arter på nett, standarder.pdf (397,4 KB)