Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T16-C-4 sterkt kalkrik rasmarkeng og -hei
s-[KA·h|g]
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
v, s-[SV·b|c],s+[KA·f|e]
T18-C-3 åpen flomfastmark på kalkrik grus og stein
s*[KA·f|e]
T7-C-8 sterkt kalkrikt moderat snøleie
v, s-[SV·b|c],s-[KA·h|g]
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
s-[KA·h|g]
T19-C-2 kalkrike finjordsflekker
v, s+[KA·f|e]
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
s*[KA·f|e]
T34-C-6 sterkt kalkrike kystlyngheier
T31-C-9 svakt kalkrik boreal lavhei
s*[KA·f|e]
V6-C-4 kalkrikt seint våtsnøleie
v, s*[KA∙g|f]
10