Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-11 lyng-lågurtskog
s*[KA∙f|e]
T32-C-15 svakt kalkrik tørreng med mindre hevdpreg
v, s*[KA∙f|e]
T32-C-16 svakt kalkrik tørreng med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling
v, s*[KA∙f|e]